• ចាប់ផ្តើមកក់ស្តង់ក្នុងថ្ងៃនេះ សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ

  +855 23 694 4444, 360ads.events@gmail.com

  Beauty Fair 2018

  March 8-11, 2018.

 • About the Fairs

  Beauty Fairs Cambodia 2018 មកដល់ក្នុងពេលពេលឆាប់ខាងមុខនេះ

  ព្រឹត្តិការណ៍លក់ផលិតផលសម្ផស្សប្រចាំឆ្នាំ!
  ទិញម៉ាកសំណព្វ ចិត្តណាមួយនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនរាជធានីភ្នំពេញ
  លក់បញ្ចុះតម្លៃពី 30-80%
  សូមរីករាយជាមួយការបង្ហាញម៉ូត, តុបតែងមុខ, ការសម្តែងបទចម្រៀងនិង
  កម្មវិធីកំសាន្តជាច្រើនទៀត !!

  ចាប់ផ្តើមកក់ស្តង់ក្នុងថ្ងៃនេះ សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ
  +855 23 694 4444, 360ads.events@gmail.com

  Cosmetic products on annual sale exclusive event!
  Buy any favorite cosmetic brands at the Aeon Mall Phnom Penh
  Sales discount from 30-80%
  Enjoy fashion shows, makeup shows, song performance and more!!
   
  Our fairs, the “Cosmetic Fair ” and "Fashion Fair" in 2016 and 2017, lasted from three to four days. We reached an average of 60,000 visitors per day with total sales revenue of over US$ 100,000 from over 30 booths. Seeing this success to all exhibitors, we would like to invite the current and future business partners to take part in Beauty Fairs in the coming years.

  There are only 30 - 50 booths available for each fair, so book your booths now.

 • Our Fairs

  #PhnomPenhOnSale

  Beauty Fair: March 8-11, 2018

  Location: Daylight and Lively Plazas, AEON MALL Phnom Penh

  Beauty Fairs 2017

  Location: Lively Plaza,

  AEON MALL Phnom Penh

  Fashion Fair: November 13-15, 2016

  Location: Daylight and Lively Plazas, AEON MALL Phnom Penh

   

  Exhibitors: clothing retailers and wholesales, accessories, shoes, and bag retailers, fashion for both men and women, local and international fashion desingers

  Cosmetic Fair: July 21 - 24, 2016

  Location: Daylight and Lively Plazas, AEON MALL Phnom Penh

   

  Exhibitors: cosmetics, skin care, perfumes, deodorants, spa and cosmetic accessories, nails, hair care products, hair accessories, salons, and beauty centers

 • Join Beauty Fair Community

  Subscribe to our event updates by email and stand a chance to win prizes, sign up now

 • Sponsors and Exhibitors

  Beauty Fairs 2018 មកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះ
  ចាប់ផ្តើមកក់ស្តង់ក្នុងថ្ងៃនេះ សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ : ០២៣​ ៦៩៤ ៤៤៤៤

  Booth Booking Starts NOW
  Contact: +855 23 694 4444
  360ads.events@gmail.com

 • Contact Us

  +855 23 694 4444

  360ads.events@gmail.com

   

  Dary Dek, Managing Director

  darydek@gmail.com

  +855 12 302 382

   

  Rathana Hul, Client Service Assistant

  dbrathanahul@gmail.com

  +855 69 252 715

   

  Find out more about 360 ads & events

  http://www.360ads-events.com

   

  11th Floor of PPIU Building, street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia